Πρόγραμμα – Τόμος Περιλήψεων

Παρακάτω βρίσκεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Μικροαλλαγές εντός και μεταξύ των συνεδριών ενδεχομένως να γίνουν κατά την κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

 

Προ- Συνεδριακά Εργαστήρια

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο, βρίσκεται ο τόμος των Περιλήψεων του συνεδρίου

enephet-abstracts

Τόμος Περιλήψεων