Τόμος Πρακτικών – Οδηγίες συγγραφής

Π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

 

Οι εργασίες που αφορούν στις προφορικές ανακοινώσεις θα έχδουν έκταση κατ’ ελάχιστο 6 σελίδες και μέγιστο περίπου 8 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων και βιβλιογραφίας).

 

Περιθώρια: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

 

Διάστημα: Μονό.

 

Γραμματοσειρά τίτλων: Arial

 

Γραμματοσειρά κυρίως κειμένου: TIMES NEW ROMAN

 

Ακολουθεί υπόδειγμα εργασίας.

Προδιαγραφές εργασίας για τον τόμο πρακτικων

 

 

Σ υ μ π ό σ ι α

Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθούν: σύνοψη του συμποσίου μέχρι δύο (2) σελίδες και οι πλήρεις εργασίες του συμποσίου. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων.

 

 

Α φ ί σ ε ς

Στα Πρακτικά του συνεδρίου θα υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη δημοσίευση εργασίας εκτάσεως πέντε (5) έως επτά (7) σελίδων για κάθε αφίσα. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής.

 

 

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α

Τα εργαστήρια θα δημοσιευτούν σε ειδικό κεφάλαιο των πρακτικών με έκταση έως τέσσερεις (4) σελίδες. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής.