Υποβολή εργασιών

Οδηγίες για τη συγγραφή και υποβολή των εργασιών

 

Σκοπός

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανακοίνωση και η ενημέρωση για τις έρευνες που διεξάγονται, η συζήτηση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις ΦΕ και την Τεχνολογία, η ανάδειξη τεκμηριωμένων εφαρμογών, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν εργασίες στις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές:

 

 • Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ)
 • Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία (ΤΕ)
 • Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών
 • Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις ΦΕ και την Τεχνολογία
 • Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των ΦΕ και της Τεχνολογίας
 • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
 • Επιστημονικός γραμματισμός
 • Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις ΦΕ και Τεχνολογία
 • Διδακτικές πρακτικές
 • Πειραματική διδασκαλία
 • Αναλογίες μοντέλα και μοντελοποίηση
 • Ατυπη εκπαίδευση στις ΦΕ και την Τεχνολογία
 • Διαθεματικές προσεγγίσεις στις ΦΕ και την Τεχνολογία
 • Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
 • Άλλη θεματική

 

Τύποι εργασιών

Περιλαμβάνονται πολλοί τύποι εργασιών ως εξής :

 1. Προφορικές ανακοινώσεις
 2. Συμπόσια
 3. Αφίσες
 4. Εργαστήρια
 5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης
 6. Εργασίες Εφαρμογών

 

Υποβολή εργασιών

Οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν Σύνοψη των εργασιών τους έως τις 30/11/2014. Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι μεταξύ όχι λιγότερο από 1000 και όχι περισσότερο από 1200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, περίληψη περί τις 80-90 λέξεις Ελληνικά και Αγγλικά, κείμενο, βιβλιογραφία πίνακες. Συνολικά η Σύνοψή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις σελίδες μαζί με τυχόν φωτογραφίες. Η υποβολή θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή αρχείου Word στην παρακάτω διεύθυνση:

enephet2015@gmail.com

Η Σύνοψη κάθε εργασίας θα κριθεί ανώνυμα από δύο κριτές, κατά κανόνα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου. Η έγκριση τους θα ανακοινωθεί έως τις 15/1/2014. Οσες εγκριθούν θα αναρτηθούν σε ειδικό τόμο στο διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου πριν την έναρξη του. Οι συγγραφείς θα κληθούν να υποβάλλουν πλήρεις εργασίες μετά το τέλος του Συνεδρίου, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον τόμο των Πρακτικών που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ο χρόνος υποβολής και η έκταση των ολοκληρωμένων εργασιών θα ανακοινωθεί στη διάρκεια του Συνεδρίου

 

Οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης εργασιών

 

 1. Π ρ ο φ ο ρ ι κ έ ς Α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς

Μέχρι 4 σελίδες Α4 σύμφωνα με τα πιο πάνω (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων και βιβλιογραφίας).

 

Περιθώρια: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

 

Διάστημα: Μονό.

 

Γραμματοσειρά τίτλων: Arial

 

Γραμματοσειρά κυρίως κειμένου: TIMES NEW ROMAN

Μέσα στο κείμενο καθώς και στις βιβλιογραφικές παραπομπές να μην φαίνονται τα ονόματα των συγγραφέων της εργασίας. Στη θέση τους να αναγράφεται (Όνομα συγγραφέων, Εργασία 1), (Όνομα συγγραφέων, Εργασία 2), κ..ο.κ.

Ακολουθεί υπόδειγμα εργασίας.

Τίτλος (Εδώ γράφετε τον τίτλο της εργασίας). Arial 14, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα. Ο τίτλος να ξεκινάει από την 5η γραμμή

(Όπως φαίνεται στη σελίδα αυτή)

 

Ονοματεπώνυμα συγγραφέων (Εδώ γράφετε τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων. Αφήστε μια σειρά μεταξύ του τίτλου και τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων). Arial 11, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα.

Υπηρεσία (πανεπιστήμιο, σχολείο κ.λπ.), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συγγραφέα-1 Υπηρεσία (πανεπιστήμιο, σχολείο κ.λπ.), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συγγραφέα-2 (ARIAL, μέγεθος 10, όχι έντονη γραφή, πλάγια, κεντραρισμένα)

 

 

Περίληψη

Μέχρι 100 λέξεις. Τimes New Roman. Μέγεθος 11. Ενιαίο κείμενο, χωρίς παραγράφους και βιβλιογραφικές παραπομπές. Πλήρης στοίχιση. (Αφήστε 2 σειρές μεταξύ των υπηρεσιών και της περίληψης.). Η περίληψη πρώτα να γραφεί στην ελληνική γλώσσα.

 

Η περίληψη θα περιληφθεί στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου.

 

Περίληψη

Η περίληψη να γραφεί και στην αγγλική γλώσσα. Ακολουθείστε τις προηγούμενες οδηγίες.
1.Εισαγωγή

Από αυτό το σημείο ξεκινά όλο το υπόλοιπο κείμενο της εργασίας. (Αφήστε 2 σειρές μεταξύ της αγγλικής περίληψης και της εισαγωγής). Για όλο το κείμενο προτείνονται:

Τimes New Roman, Μέγεθος 12. Πλήρης στοίχιση.

 

Αφήνετε μία σειρά ανάμεσα στους υπότιτλους της εργασίας πριν και μετά από το κείμενο. Οι υπότιτλοι να γράφονται Τimes New Roman, Μέγεθος 12, έντονη γραφή, (όπως υποδεικνύουμε την εισαγωγή).

 

Μετά την εισαγωγή οι ενότητες της εργασίας πρέπει να είναι οι εξής:

 1. Πλαίσιο ή Μεθοδολογία 3. Αποτελέσματα και συζήτηση. 4 Συμπεράσματα και προτάσεις 5. Βιβλιογραφία.

 

Αν υπάρχουν δεύτερης κατηγορίας υπότιτλοι, να γράφονται: Τimes New Roman, Μέγεθος 12, Πλάγια γραφή.

 

Λεζάντες των σχημάτων, των πινάκων, παραπομπές κλ.π.:

Τimes New Roman, Μέγεθος 11, κεντραρισμένες, πριν τον πίνακα (ή το σχήμα).

Αφήστε μια γραμμή πριν και μετά τη λεζάντα.

Αριθμήστε τους πίνακες ή τα σχήματα, με έντονη γραφή. Ακολουθεί παράδειγμα:

Πίνακας 1: Παρατίθενται οι ερωτήσεις της έρευνας που αναφέρθηκαν σε αυτή την παρουσίαση.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

Εντός του κειμένου οι αναφορές να παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά. Ακολουθεί παράδειγμα:

(Cervellati & Perugini 1981, Nakiboglu 2003). Ειδικότερα, ο Ardac (2002) διαπίστωσε ότι …

 

Βιβλιογραφία

Πρώτα οι ελληνόγλωσσες κι έπειτα χωριστά οι ξενόγλωσσες. Αφήστε 2 σειρές ανάμεσα στις ελληνόγλωσσες και τις ξενόγλωσσες.

Τimes New Roman, Μέγεθος 11. Πλήρης στοίχιση.

Τοποθετημένες αλφαβητικά.

Για τον ίδιο συγγραφέα χρονολογικά.

Διάστημα ανάμεσα σε κάθε αναφορά 6στ (Παράγραφος, Διάστημα, Πριν & Μετά, 6στ).

Ακολουθεί παράδειγμα.

Γεωργακάκος, Π., Σκαλωμένος, Α., Σφαρνάς, Ν. & Χριστακόπουλος, Ι. (2000). Φυσική Γενικής Παιδείας Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Έκδοση Β, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Μαυρομούστακος, Θ., Κολοκούρης, Α., Παπακωνσταντίνου, Κ., Σινιγάλιας, Π. Ι., & Λάππας, Κ. (1999). Χημεία θετικής κατεύθυνσης Γ’ ενιαίου λυκείου. ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Ardac, D. (2002). Solving quantum number problems: an examination of novice performance in terms of conceptual base requirements. Journal of Chemical Education, 79, 510-513.

Cervellati, R. & Perugini, D. (1981). The understanding of the atomic orbital concept by Italian high school students. Journal of Chemical Education, 58, 568-569.

Nakiboglu, C. (2003). Instructional misconceptions of Turkish prospective chemistry teachers about atomic orbitals and hybridization. Chemistry Education Research and Practice, 4, 171-188.

 

 1. Σ υ μ π ό σ ι α

Ένα συμπόσιο περιλαμβάνει 3-5 εργασίες σε κοινή θεματική περιοχή. Οργανώνεται από ένα η δύο συγγραφείς και μπορεί να περιλαμβάνει ένα συζητητή. Οι εργασίες είναι σκόπιμο να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα ή να έχουν όλες ένα κοινό συγγραφέα. Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του συμποσίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του, τα ονόματα και οι τίτλοι των εργασιών, Η σύνοψη θα συνοδεύεται από τις Συνόψεις των εργασιών του συμποσίου για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων.

 

 

 1. Α φ ί σ ε ς

Όσοι συγγραφείς επιθυμούν μπορούν να αναρτήσουν αφίσες σε ειδικό χώρο – stands. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων. Μετά το συνέδριο οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν πλήρεις εργασίες για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά, όπως και οι προφορικές ανακοινώσεις

 (Δείτε την αντίστοιχη ανακοίνωση σχετικά με τις προδιαγραφές)

 

 1. Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α

Οσοι/ες επιθυμούν να οργανώσουν εργαστήρια θα πρέπει να υποβάλλουν περίληψη εκτάσεως 150-200 λέξεων. Μετά το συνέδριο οι οργανωτές μπορούν να δημοσιεύσουν σε ειδικό κεφάλαιο των Πρακτικών περιγραφή του εργαστηρίου και των αλληλεπιδράσεων κατά τη διεξαγωγή του. Ισχύουν οι οδηγίες μορφοποίησης που αφορούν στις προφορικές ανακοινώσεις .

 

 1. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης

Για κάθε συνεδρία θα υποβληθούν: λίστα συμμετεχόντων (4-5 άτομα) και η περίληψη της συνεδρίας εκτάσεως περί τις 150 – 200 λέξεις. Ισχύουν οι ί οδηγίες μορφοποίησης που αφορούν στις προφορικές ανακοινώσεις .

 

 1. Εργασίες Εφαρμογών

Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτομικών διδακτικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν Σύνοψη 500 -600 λέξεων η οποία δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) σελίδες Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων.. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη δημοσίευση εργασίας εφαρμογών σύμφωνα με τις οδηγίες που θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκειά του.

 

Διαδικτυακός Τόπος του Συνεδρίου

Πληροφορίες για όλες τις ανακοινώσεις στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου

 

http://synedrioenephet-2015.web.auth.gr/

 

 

 

Για την

Οργανωτική Επιτροπή

Δημήτρης Ψύλλος

Καθηγητής ΠΤΔΕ ΑΠΘ

Πρόεδρος του Συνεδρίου

psillos@eled.auth.gr

τηλ2310991216 begin_of_the_skype_highlighting